قیمت کارت ویزیت
قیمت کارت ویزیت
چاپ افست

کارت ویزیت
تیراژ (حداقل)
قیمت واحد (تومان)
لمینیت براق
100073
لمینیت مات
100095
لمینیت برجسته
100073
سلفون مات
100035

سایز کارت لمینیت براق و مات = 6 * 9 سـانتی متر
سایز کارت لمینیت بـــرجسته = 6 * 9 ســانتی متر
ســــایز کارت سلفـــــــون = 4.8 * 8.5 سانتی متر

                                                                        چاپ دیجیتال
کارت ویزیت 300 گرم
ابعاد کارت
تعداد 100 قیمت (تومان)
تعداد 200 قیمت (تومان)
گلاسه یک رو5 * 91700022000
گلاسه دو رو5 * 92000028000
سلفون مات و براق یک رو5 * 91900024500
سلفون مات و براق دو رو5 * 92250032000
کتان یک رو5 * 91900024000
کتان دو رو5 * 92300032000
لیست قیمت
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ