قیمت تراکتقیمت تراکت

قیمت های فوق مربوط به فرم های عمومی و زمان تحویل آن ها 10 روز کاری می باشد.
تراکت تحریر 80 گرم

عنوان
تیـــراژ
قیمت (تومان)
یک رو A4
2000117000
دو رو A4
2000159000
یک رو A4
5000215000
دو رو A4
5000257000
یک رو A5
200081000
دو رو A5
2000110000
یک رو A5
5000103000
دو رو A5
5000131000
یک رو A6
200033000
دو رو A6
200040000
یک رو A6
5000
65000
دو رو A6
500075000

سایز A4
20*29 ســانتی متـر
سایز A5
20*14.5 سانتی متر
سایز A6
14.5*10 سانتی متر
تراکت 135 گرم گلاسه
عنوان
تیـــراژ
قیمت (تومان)
یک رو A4
2000173000
دو رو A4
2000201000
یک رو A4
5000327000
دو رو A4
5000376000
یک رو A5
2000
89000
دو رو A5
2000103000
یک رو A5
5000166000
دو رو A5
5000187000
یک رو A6
200047000
دو رو A6
200054000
یک رو A6
500086200
دو رو A6
5000100200
قیمت کارت اسکرچ
خدمات افرنگ
چاپ کارت رمزدار
خدمات افرنگ
خدمات افرنگ